Inom Teodoliten har vi valt Agenda 2030 och FN:s globala mål för vårt hållbarhetsarbete pga att de speglar våra intressenters prioriteringar och förväntningar på oss, är väl etablerade hos allmänhet och medarbetare, är tydliga i sitt formspråk och sina avgränsningar samt att de bidrar till att förtydliga och förenkla kommunikationen kring hållbarhet till alla våra intressentgrupper.

Våra medarbetare och våra underleverantörer är införstådda med och signerar vår Uppförandekod. Vi följer, utvärderar och rapporterar vår klimatpåverkan enligt GHG-protokollet. Vi engagerar oss även i FN:s Global Compacts 10 principer om mänskliga fri- och rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

 

En hållbar verksamhetsstrategi för oss innebär att:

  • Hållbarhetsperspektivet finns med i såväl operativa som strategiska beslut.
  • Rapporteringen av hållbarhetsmålen är integrerad i årsredovisningen.
  • Hållbarhet är en integrerad del i varumärket.

Våra åtaganden:

  • Minska negativ miljöpåverkan.
  • Bidra positivt till samhället.
  • Respektera de mänskliga rättigheterna.
  • Arbeta aktivt för en jämställd och inkluderande organisation.
  • Arbeta i enlighet med lagkrav.
  • Arbeta med ständiga förbättringar inom hållbarhetens tre områden – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
  • Säker arbetsmiljö för alla som utför arbete åt oss

SOCIALT/SAMHÄLLSANSVAR

Att bedriva ett företag ansvarsfullt på ett sätt som kännetecknar en god samhällsmedborgare innebär bland annat att vi tar hänsyn till allas hälsa och välbefinnande oberoende av om de är anställda, underleverantörer och dess anställda, kunder eller på annat sätt påverkas av företaget. Våra medarbetare är vår enskilt viktigaste resurs och deras hälsa och säkerhet är a och o i verksamheten. Vi arbetar aktivt med vårt arbetsgivarvarumärke och våra kundrelationer samt stöttar föreningslivet och ideella välgörenhetsorganisationer utifrån förslag från vår personal.

 

EKONOMISKT ANSVAR

Ekonomiskt ansvarstagande innebär åtgärder för att trygga bolagets finansiella ställning. De finansiella resurserna sköts så att företagets framtid säkras på bästa sätt och att företaget lever upp till avkastningskrav och i och med det tar ansvar inför ägarna. Vi arbetar med god affärsetik och bolagsstyrning, relevanta nyckeltal för att följa våra framsteg samt har en väl fungerande successions- och kontinuitetsplan.

 

MILJÖ/EKOLOGISKT ANSVAR

Teodolitens verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid. Vi behöver ofta åka bil ut till våra arbetsplatser pga all utrustning vi använder i yrket och pga att vissa arbetsplatser inte går att nå med kollektivtrafik. Därför arbetar vi aktivt med att ta ansvar för miljön genom tydliga mål och genomarbetade strategier, där bl a förnybara bränslen till våra fordon är en stor del.

 

Teodoliten ska bidra inom och arbeta med följande globala mål:

Topp